WHERE TO STUDY

 
STUDY IN NEW ZEALAND
ระบบการศึกษา | ค่าใช้จ่าย | วีซ่า | สถาบันการศึกษา
 

WHAT'S NEWS

Promotions

Upcoming Events

Map NEW ZEALAND
การขอวีซ่า

วีซ่าที่เกี่ยวกับเรื่องการเรียน มี 2 ประเภท แบ่งตามระยะเวลาที่ลงทะเบียนเรียน

.............................................................................................................................

วีซ่าท่องเที่ยว หรือ Visitor's Visa

นักเรียนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรที่ระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน ให้ขอวีซ่าประเภทท่องเที่ยว โดยใช้เอกสาร ดังนี้

 
 • หนังสือเดินทางตัวจริง (Passport) พร้อมสำเนา 1 ชุด
 • ใบสมัครวีซ่าท่องเที่ยว Visitor Visa Application (INZ 1017)  กรอกรายละเอียด ติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย
 • รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว 3 รูป ที่เหมือนกัน และอายุไม่เกิน 6 เดือน
 • ค่าวีซ่า 3,300 บาท (ไม่มีการคืนค่าวีซ่าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น )
 • หลักฐานการจองตั๋ว หรือตั๋วเครื่องบิน
 • สำเนาบัตรประชาชน (หรือใบสูติบัตร กรณีอายุไม่ถึง 15 ปี) และทะเบียนบ้าน ของผู้ปกครอง และผู้สมัคร
 • หลักฐานการเงิน (สมุดบัญชีเงินฝาก หรือ Bank Statement) ที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายระหว่างการเดินทาง
 • จดหมายรับรองสถานภาพการทำงานของผู้สนับสนุนทางการเงิน ระบุถึงรายได้ต่อปี (รวมโบนัส) ตำแหน่ง 
   และอายุการทำงาน ออกโดยผู้มีอำนาจหรือฝ่ายบุคคลของบริษัท/หน่วยงานเท่านั้น
 • กรณีที่ชาวนิวซีแลนด์เป็นผู้ดูแลค่าใช้จ่าย กรุณายื่นแบบฟอร์ม Sponsoring a Visitor Form
   ที่ได้กรอกรายละเอียด พร้อมทั้งได้รับการรับรองจากกองตรวจคนเข้าเมืองที่ประเทศนิวซีแลนด์แล้ว
 • ถ้าเด็กอายุต่ำกว่า 17 ปีต้องเดินทางโดยลำพัง หรือไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา จะต้องมีหนังสือจากบิดาและมารดาระบุว่าอนุญาตให้บุตรเดินทางได้
 • ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล และเอกสารการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ (ถ้ามี)
   
  วีซ่านักเรียนหรือ Student Visa

นักเรียน นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเป็นเวลาเกิน 3 เดือน จะต้องขอวีซ่านักเรียนเท่านั้น เอกสารที่ต้องใช้ มีดังนี้

 
 • หนังสือเดินทางตัวจริง (Passport) พร้อมสำเนา 1 ชุด
 • รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว 3 รูป ที่เหมือนกัน และอายุไม่เกิน 6 เดือน
 • สำเนาบัตรประชาชน (หรือใบสูติบัตร กรณีอายุไม่ถึง 15 ปี) และทะเบียนบ้าน ของผู้ปกครอง และผู้สมัคร
 • ใบสมัครวีซ่านักเรียน Student Visa Application (INZ 1012)  ที่ได้กรอกรายละเอียด พร้อมติดรูปถ่ายและลงนามให้เรียบร้อย
 • ค่าวีซ่า 5,300 บาท (จะไม่มีการคืนค่าวีซ่าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น )
 • หนังสือตอบรับการเข้าเรียนจากโรงเรียนที่ระบุหลักสูตร ระยะเวลาเรียน วันเปิดเทอม และวันสุดท้ายของการเรียน
 • หนังสือรับรองเรื่องที่พักในประเทศนิวซีแลนด์
 • หลักฐานการจองตั๋ว หรือตั๋วเครื่องบิน
 • ใบรับรองสถานภาพทางการเงิน Financial Undertaking for a Student ( INZ 1014) ที่กรอกครบถ้วนและลงนามเรียบร้อย
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก / Bank Statement ของผู้สนับสนุนทางการเงิน (ผู้ปกครอง) ย้อนหลัง 6 เดือนที่แสดงให้เห็นว่าผู้ค้ำประกัน สามารถดูแลค่าใช้จ่ายของผู้สมัครได้
 • จดหมายรับรองสถานภาพการทำงานของผู้สนับสนุนทางการเงิน ระบุถึงรายได้ต่อปี (รวมโบนัส) ตำแหน่ง  และอายุการทำงาน โดยจดหมายนี้จะต้องออกโดยผู้มีอำนาจ หรือฝ่ายบุคคลของบริษัท/หน่วยงานเท่านั้น
 • ถ้าหากผู้ค้ำประกันเป็นเจ้าของกิจการ/บริษัท/ห้างร้าน จะต้องมีหนังสือรับรองบริษัท หรือหลักฐานการจดทะเบียนที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นเจ้าของกิจการ/บริษัท/ห้างร้านนั้นๆ
 • ถ้าเด็กอายุต่ำกว่า 17 ปีต้องเดินทางโดยลำพัง หรือไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดาและมารดาระบุว่าอนุญาตให้บุตรเดินทางได้
 • ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล และเอกสารการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ (ถ้ามี)
 • สำหรับผู้สมัครที่อายุเกิน 17 ปี และได้ศึกษาที่ประเทศนิวซีแลนด์มาแล้ว 2 ปี เมื่อขึ้นปีที่สามจะต้องยื่นรายงานการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน สามารถขอได้ที่ กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เขตปทุมวัน    
 • นักเรียนที่ลงเรียนตั้งแต่ 6 เดือน – 1 ปี ต้องกรอกแบบฟอร์มเรื่องตรวจวัณโรคด้วยTemporary Entry X-ray Certificate (INZ 1096)
 • สำหรับนักเรียนที่ไปศึกษาตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป หรือ กรณีศึกษาตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป จะต้องยื่นใบตรวจร่างกาย และเอ็กซเรย์ Medical and Chest X-ray Certificate Form (INZ 1007)  จากโรงพยาบาลที่ได้รับการยอมรับจากสถานทูตเท่านั้น  ได้แก่
1.โรงพยาบาลสมิติเวช กทม. 133 สุขุมวิท 49 กทม. 10110 โทร 0 2381 6807   
2.โรงพยาบาล BNH กทม. : 9 ถนนคอนแวนต์ โทร 0 2632 0550  
3.คลีนิก Global Doctor กทม. :  ถนนสุขุมวิท กทม. โทร 0 2236 8444  
4.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กทม. : สุขุมวิท ซอย 3  ถนนสุขุมวิท กทม.  โทร 0 2667 1000  
5.ศูนย์แพทย์ คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนอินทวโรรส เชียงใหม่ โทร 0 5394 6700  
6.คลีนิก วัฒนา-นิรมล  ถนนสิทธิวงศ์ เชียงใหม่ โทร 0 5323 2639  
7.คลีนิควรรณจันทร์-จรัส ถนนชัยภูมิ  เชียงใหม่  โทร 0 5325 2500  
8.โรงพยาบาลขอนแก่นราม ถนนศรีจันทร์ อ.เมือง ขอนแก่น โทร 0 4333 3800
9.โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถนนมิตรภาพ ขอนแก่น โทร 0 4334 8393

ติดต่อยื่นใบสมัครขอวีซ่า หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่
แผนกตรวจคนเข้าเมือง สถานทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย
ชั้น 15 อาคาร All Seasons Place 87 ถนนวิทยุ กทม 10330 2
โทรศัพท์ 0 2654 3444
โทรสาร  0 2654 3445
เวลาทำการ 9.00-12.00 น.และ 13.00- 15.00 น.  (จันทร์ ถึงศุกร์)
เวลาทำการยื่นวีซ่า 9.00 น.-11.30 น. และ 13.00 น.-14.30 น.

 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................