ระบบการศึกษา

ระบบการศึกษา ประเทศจีนแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่
1. การศึกษาขั้นพื้นฐาน:
หมายถึง การศึกษาในระดับประถมศึกษา (6 ปี) ระดับมัธยมต้นและมัธยมปลาย (6 ปี) ในการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจีนแบ่งออกเป็นมัธยม ปลายทั่วไป มัธยมปลายด้านวิชาชีพ และอาชีวศึกษา โดยการศึกษาระดับมัธยมปลายของจีนใช้เวลา 3 ปี และเป็นระดับการศึกษาที่ไม่บังคับ ดังนั้นนักเรียนจะต้องรับผิดชอบค่าเล่าเรียนเอง ทั้งนี้การเข้าเรียนในระดับมัธยมปลายในจีนจำเป็นต้องสอบเข้า โดยดูจากระดับ คะแนนที่สอบได้
2. การศึกษาด้านวิชาชีพ:
หมายถึง โรงเรียนด้านวิชาชีพ รวมถึงหลักสูตรอบรมวิชาชีพระยะสั้น ปัจจุบันสถานการณ์การเติบโตของการศึกษาด้านอาชีพมีการเปลี่ยนแปลงคือ การศึกษาด้าน เศรษฐกิจการคลัง พลศึกษา ศิลปกรรม มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ส่วนการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ มีแนวโน้มลดลง
3. การศึกษาระดับอุดมศึกษา:
หมายถึง การศึกษาระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท รวมถึงการศึกษาระดับปริญญาเอก ปัจจุบันมหาวิทยาลัยในจีนมีจำนวนประมาณ 3,000 แห่ง โดย 2 ใน 3 เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ
4. การศึกษาผู้ใหญ่:
การศึกษาประเภทต่างๆ ที่จัดขึ้นสำหรับผู้ใหญ่และผู้ไม่รู้หนังสือหรือ การศึกษาอื่นที่มีรูปแบบใกล้เคียงกัน และยังมีที่เปิดการศึกษาทางไปรษณีย์ และการศึกษาภาคค่ำ

ค่าใช้จ่าย

ปัจจัยด้านค่าใช้จ่ายสำหรับการไปศึกษาต่อประเทศจีน เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้การไปเรียนต่อ ที่จีนมีความน่าสนใจมาก โดยเมื่อเทียบกับประเทศทางฝั่งตะวันตกแล้ว นับว่าประหยัดและ ค่าใช้จ่าย น้อยกว่ามาก คือ ค่าใช้จ่ายต่อปีในการไปเรียนต่อที่จีน ประมาณตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไป โดยแตกต่างกันบ้าง สำหรับหลักสูตรทั่วไปกับหลักสูตรที่ใช้อุปกรณ์การเรียนและ ทดลอง นอกจากนี้ก็ขึ้นอยู่กับที่ตั้งสถาบันนั้นๆ ด้วยว่าอยู่ในมณฑลอะไร เมืองใหญ่ หรือเมือง เล็ก โดยมีสถาบันการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไปที่รับนักศึกษาต่างชาติมากกว่า 465 แห่ง

วีซ่านักเรียน

เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นขอวีซ่า
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน นับจากวันที่เดินทาง และ ต้องมีหน้าว่างมากกว่า 2 หน้า
2. รูปถ่ายหน้าตรงสีหรือขาว-ดำ ขนาด 2 x 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว จำนวน 2 ใบ
3. ใบคำร้องในการขอวีซ่าที่กรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์
4. หนังสือตอบรับจากสถาบันการศึกษาในประเทศจีน (Entrance Notice) และ Foreign Student Visa Application Form (JW201 หรือ JW202 ทั้งฉบับจริง และสำเนา 1 ชุด)
5. สำเนาใบตรวจร่างกาย พร้อมเอกสารตัวจริง (สำหรับผู้ที่สมัครเรียนตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป)
6. ในกรณีที่นักเรียนหรือผู้ปกครองเปลี่ยนชื่อและนามสกุล ควรนำใบเปลี่ยนชื่อ/ นามสกุลไปแปลเป็นภาษาอังกฤษและประทับรับรองที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ พร้อมสำเนา 1 ชุด
7. ค่าธรรมเนียมขอวีซ่า (อาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาสอบถามที่สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย)
- 4 วันทำการ 1,000 บาท
- 2-3 วันทำการ 1,800 บาท
- 1 วันทำการ 2,200 บาท

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในการยื่นขอวีซ่าสำหรับนักเรียน/นักศึกษา และการยื่นวีซ่า โปรดติดต่อที่
สถานทูตจีน
57 รัชดาภิเษก กรุงเทพ 10310
โทร. 0-2245-0088
E-mail: chinaemb_th@mfa.gov.cn
Website: http://th.chineseembassy.org/eng/