ค่าใช้จ่าย

หลักสูตรภาษาอังกฤษ
สหราชอาณาจักรมีสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่ได้รับการรับรองจาก British Council อยู่กว่า 400 แห่ง ค่าเล่าเรียนของหลักสูตรต่างๆ จะมีความแตกต่างกันไปอยู่ในช่วง £100 - £300 ต่อสัปดาห์ แต่สำหรับหลักสูตรการเรียนแบบทั้งปี อัตราค่าเล่าเรียนอาจอยู่ในช่วง £5,000 ปอนด์ต่อปี
โรงเรียนประจำและวิทยาลัย
นักเรียนที่เข้าเรียนไม่ต้องจัดงบประมาณเกี่ยวกับค่าที่พัก อาหาร และการซักรีด แต่ควรจะตรวจสอบดูให้รอบคอบว่ามีอะไรอีกบ้างที่ต้องจ่ายเพิ่ม เช่น ค่าเอกสารการเรียนและค่าเข้าสอบ ค่าใช้จ่ายของแต่ละโรงเรียนจะแตกต่างกันออกไป โรงเรียนประจำจะมีค่าใช้จ่ายโดยประมาณ ภาคการศึกษาละ £2,350 - £5,500 โดยมี 3 ภาคการศึกษาต่อปี สำหรับโรงเรียนแบบไป-กลับ มักจะมีค่าเล่าเรียนที่ต่ำกว่า
หลักสูตรวิชาชีพ
ค่าเล่าเรียนในหลักสูตรวิชาชีพ จะเฉลี่ยอยู่ในช่วง £3,900 - £4,800 ต่อปี และสำหรับหลักสูตรประเภท HNDs/HNCs จะมีค่าเล่าเรียนในช่วง £5,700 - £7,500 ต่อปี นอกจากนี้ ยังต้องจัดเตรียมงบประมาณสำหรับ 1 ปีการศึกษา (9 เดือน) ในส่วนของค่าครองชีพ คือ £768 ต่อเดือนสำหรับการเรียนในเมือง London หรือ £600 ต่อเดือนสำหรับการเรียนในเมืองอื่นๆ
หลักสูตรปริญญาตรี
หลักสูตรปีพื้นฐานหรือ Foundation มีค่าเล่าเรียนอยู่ในช่วง £4,000 - £12,000 ต่อปี ในขณะที่หลักสูตรการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการระยะสั้น มีค่าเล่าเรียนอยู่ในช่วง £1,000 - £6,000 ค่าเล่าเรียนและค่ากินอยู่ มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งจะกำหนดอัตราค่าเล่าเรียนของตนเอง โดยสามารถประมาณการคร่าวๆ ได้ ดังนี้
หลักสูตรด้าน Arts £7,800 - £8,700
หลักสูตรด้าน Science £8,500 - £11,300
หลักสูตรด้าน Clinical £11,200 - £24,500
สำหรับค่ากินอยู่ อัตราค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยสำหรับนักศึกษาต่างชาติ (ที่พัก อาหาร เสื้อผ้า สันทนาการ ตำรา ค่าเดินทางในแต่ละวัน) ตกประมาณเดือนละ £750 ใน London หรือ £ 650 ในเมืองอื่นๆ
หลักสูตรปริญญาโท-เอก และหลักสูตร MBAs
หลักสูตรปริญญาโททั้งที่เป็นการเรียนแบบเข้าชั้นเรียนและการทำวิจัย จะใช้เวลาเพียง 1 ปี ในขณะที่หลักสูตรปริญญาเอกจะใช้เวลาเรียน 3 ปี แบบเต็มเวลา โดยอัตราค่าเล่าเรียนต่อปีจะอยู่ในช่วง ดังนี้
หลักสูตรด้าน Arts £8,000 - £9,200
หลักสูตรด้าน Science £9,000 - £11,400
หลักสูตรด้าน Clinical £13,000 - £25,100
หลักสูตร MBA £9,400 - £14,800
( หลักสูตร MBA และอาจสูงถึง £24,600 ต่อปี สำหรับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงโด่งดัง ของสหราชอาณาจักร)
นอกจากนี้ ยังต้องจัดเตรียมงบประมาณสำหรับ 1 ปีการศึกษา (12 เดือน) ในส่วนของค่าครองชีพ คือ £768 ต่อเดือนสำหรับการเรียนในเมือง London หรือ £600 ต่อเดือนสำหรับการเรียนในเมืองอื่นๆ

วีซ่านักเรียน

นักเรียน/นักศึกษาที่ได้รับการตอบรับในการเข้าศึกษา ในหลักสูตรที่จดทะเบียนและได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาฯ ของสหราชอาณาจักร จะต้องยื่นแบบคำร้องขอวีซ่า เพื่อการเข้าประเทศที่ถูกต้อง (รายชื่อหลักสูตรที่ได้รับการรับรอง ตรวจสอบได้จาก www.dfes.gov.uk/providersregister
ตั้งแต่ 1 กันยายน 2008 ผู้ขอวีซ่านักเรียนและผู้ติดตาม จะต้องทำการนัดหมายวันเวลาเพื่อการยื่นเอกสาร และต้องกรอกแบบคำขอออนไลน์เท่านั้น
คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะยื่นขอวีซ่า จะต้องเข้าศึกษาใน
* หลักสูตรระดับปริญญาแบบเต็มเวลาที่ได้รับการรับรอง หรือ
* หลักสูตรที่เปิดสอนในช่วงระหว่างสัปดาห์ ที่มีการเข้าชั้นเรียนอย่างน้อย 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือ
* หลักสูตรแบบเต็มเวลาที่โรงเรียนเอกชนแบบชำระค่าเล่าเรียน
และจะต้อง :
* สามารถชำระค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาของท่านและ ช่วยเหลือตัวท่านเองและผู้ติดตาม และพำนักอยู่ในประเทศอังกฤษได้โดยไม่จำเป็นต้องทำงาน หรือต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐ และ
* ตั้งใจที่จะออกจากประเทศอังกฤษเมื่อท่านศึกษาสำเร็จ
ระบบใหม่ในการพิจารณาวีซ่านักเรียน
ตั้งแต่ 31 มีนาคม 2009 เป็นต้นไป นักเรียน นักศึกษา ที่จะยื่นขอวีซ่าเพื่อไป ศึกษาในสหราชอาณาจักร จะต้องเข้าสู่การยื่นคำร้องขอวีซ่าในระบบใหม่ที่เรียกว่า เทียร์ 4 ของระบบการให้คะแนน (Tier 4 Points Based System) ภายใต้ระบบใหม่นี้ นักศึกษาจะต้องแสดงหนังสือตอบรับจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับใบอนุญาตให้เป็น ผู้รับรองเทียร์ 4 (Licensed Tier 4 Sponsor) จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร รวมทั้งหลักฐานแสดงสถานภาพทางการเงินที่เพียงพอต่อการใช้จ่ายในขณะเรียน นักเรียนต่างชาติที่ได้รับอนุมัติวีซ่า จะสามารถทำงานพิเศษ (Part-time) ได้ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในระหว่างเปิดภาคเรียน ข้อดีของระบบนี้ คือการที่สถาบันต้องมีใบอนุญาติพิเศษนี้จะทำให้ผู้ที่เข้าไปศึกษามั่นใจได้ว่า สถาบันการศึกษาที่เลือกจะเข้าไปศึกษานั้น มีมาตรฐานและได้รับการรับรองแล้ว
ระบบการให้คะแนน เทียร์ 4 (Tier 4 Points Based System) คืออะไร
Points Based System (PBS) เป็นระบบการพิจารณาประกอบการขอวีซ่า โดยดูจากการให้คะแนนใน 2 หัวข้อเงื่อนไข ซึ่งรวมแล้วจะต้องได้ 40 คะแนน จึงจะสามารถขอวีซ่าได้
วีซ่านักเรียนในระบบ tier 4 มี 2 ประเภท
1.adult student ( หรือ general student) สำหรับนักเรียนที่จะศึกษาระดับหลังจบมัธยม
2.child student สำหรับนักเรียนอายุต่ำกว่า 16 ปีนักเรียนจะต้องได้ 40 คะแนน โดยมีหลักเกณฑ์การให้คะแนนใน 2 หัวข้อ ดังนี้
* 30 คะแนน จากเอกสาร Visa Letter ซึ่งเป็นเอกสารที่สถาบันออกให้ ซึ่งสถาบันจะต้องมี หมายเลขใบอนุญาต (Licence Number) ให้เป็นสถาบันที่เปิดสอนนักศึกษาต่างชาติได้ และเอกสารจะต้องมีรายละเอียดของตัวนักเรียน หลักสูตร ที่พัก การจ่ายเงินมัดจำต่างๆ ใบเสร็จต่างๆ
* 10 คะแนน เป็นเรื่องหลักฐานการเงิน โดยได้จากเอกสารจากธนาคาร หรือหนังสือรับรองว่ามีจำนวนตัวเลขเงินฝากที่เพียงพอสำหรับค่าเทอม และค่าใช้จ่ายรายเดือนตามที่กำหนด เอกสารแสดงเทียบเป็นเงินสกุลอังกฤษ และในวันยื่นขอวีซ่าจะต้องมีเงินอยู่ในบัญชีมาไม่ต่ำกว่า 28 วัน และใช้หนังสือของทางธนาคารนั้นขอวีซ่าภายใน 1 เดือน
การคำนวนเรื่องการเงิน
จะต้องแสดงจำนวนเงินในชื่อของตัวนักเรียนเอง (หรือร่วมกับคนอื่น) หรือเงินกู้โดยชื่อตัวนักเรียนเอง หรือทุนโดยรัฐบาล (ส่วนChild students สามารถใช้บัญชีของผู้ปกครองได้) ที่ครอบคลุมค่าเทอมสำหรับปีแรกของการศึกษา และค่าใช้จ่ายรายเดือนตามที่กำหนดอย่างน้อย 9 เดือน จำนวนเงินที่แสดงต้องอยู่ในรูปเงินสด โดยไม่พิจารณาใบหุ้น หุ้นกู้ พันธบัตร เงินทุนเลี้ยงชีพ หรือบัญชีประเภทอื่นใด
การคำนวนค่าใช้จ่ายรายเดือนนั้น นักเรียนจะต้องมีจำนวนเงิน £800 ต่อเดือน ถ้าพักอยู่ตอนในของเมือง London และจะต้องมีจำนวนเงิน £600 ต่อเดือน ถ้าพักที่เมืองอื่นๆ และตอนนอกของเมือง London ถ้าเป็นหลักสูตรที่มีระยะเกิน 9 เดือน จะต้องแสดงจำนวนเงินเพิ่มจากค่าเทอมอีกอย่างน้อย£7200 หรือ £5400 ขึ้นกับว่าเรียนอยู่ภายในหรือนอกเขตของเมือง London
**ผู้ยื่นขอวีซ่าก่อน 1 มิถุนายน 2009 นักเรียนแสดงเพียงจำนวนเงินเท่าที่กำหนด ณ วันที่ยื่นขอวีซ่าเท่านั้น ไม่ต้องอยู่ในเงื่อนไขที่ต้องมีเงินคงอยู่ในบัญชีเป็นเวลาอย่างน้อย 28 วัน
นักเรียนที่ไม่ต้องอยู่ภายใต้ระบบ PBS
* Prospective Students - เป็นวีซ่านักเรียนแบบระยะสั้น เพื่อเข้ามาเตรียมการและตัดสินใจเรื่องการเรียน
* Student Visitors – เป็นวีซ่านักเรียนที่เข้ามาศึกษาระยะสั้น ไม่เกิน 6 เดือน และไม่ประสงค์จะทำงานในระหว่างเรียน และไม่คิดจะขอต่ออายุวีซ่าระหว่างการพำนักในสหราชอาณาจักร
* Child Visitors – สำหรับนักเรียนที่อายุต่ำกว่า 18 ปี และเข้ามาเรียนในหลักสูตรระยะสั้นและท่องเที่ยวด้วย ในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน
* บิดา มารดา ของนักเรียนที่โรงเรียน – เป็นวีซ่าของผู้ปกครองที่เข้ามาพร้อม กับเด็กนักเรียนที่อายุต่ำกว่า 12 ปี
ในกรณีที่มีผู้ติดตาม (สามี ภรรยา และลูก) แบบ General Student จะต้องแสดงหลักฐานทางการเงินที่แสดงว่าเพียงพอต่อการรับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่าย ถ้าเรียนในตอนในของเมือง London จะต้องมีเงิน £533 ต่อเดือน และ £400 ต่อเดือน สำหรับพื้นที่อื่นๆ ต่อผู้ติดตามแต่ละคน และมีจำนวนเงินรวมอยู่อย่างน้อย 9 เดือน สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม เรื่องPBS ดูได้ที่ www.bia.homeoffice.gov.uk
กฎระเบียบใหม่เรื่องการขอ ATAS (Academic Technology Approval Scheme) Certificate
ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2007 เป็นต้นมา รัฐบาลสหราชอาณาจักรได้นำวิธีการออกใบรับรองนี้มาใช้ อันเนื่องมาจากต้องการยับยั้งการเผยแพร่ความรู้และทักษะเพื่อนำไปใช้ในการผลิตอาวุธที่มีการทำลายล้างสูง จากกลุ่มผู้ก่อการร้าย และประกาศใช้ ATAS กับนักศึกษาที่สมัครเรียนในสายวิชาบางสาขาในระดับปริญญาตรี และปริญญาโททางด้าน วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ Computer science วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี Materials Science หรือเทคโนโลยี วิศวกรรมอวกาศ วิศวกรรมเครื่องกล รวมถึงด้านฟิสิกส์นิวเคลียร์ สำหรับรายชื่อสาขาวิชาที่ต้องขอใบรับรอง ATAS สามารถดูได้ที่ www.fco.gov.uk/en/fco-in-action/counter-terrorism/weapons/atas/who-atas
หลังจากที่นักศึกษาได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยแล้ว ถ้าเป็นสาขาที่เกี่ยวข้อง ทางมหาวิทยาลัยจะแจ้ง JACS code (Joint Academic Coding Systems code) ที่ระบุไว้นั้นให้กับนักศึกษาเพื่อไปทำการสมัครขอใบรับรอง ATAS ด้วยก่อนนำไปขอวีซ่า จากนั้น นักศึกษาจะต้องทำการสมัครขอใบรับรอง ATAS โดยสมัครออนไลน์ผ่านทาง https://www.atas.fco.gov.uk/public/welcome.aspx และไม่มีค่าใช้จ่าย รายละเอียดและวิธีการกรอกใบสมัคร สามารถดาว์นโหลดได้จาก www.fco.gov.uk/atas เมื่อพิจารณาคุณสมบัตินักศึกษาผ่านแล้ว นักศึกษาจะได้รับใบรับรอง ATAS เพื่อให้นักศึกษานำไปขอวีซ่าต่อไป
รายละเอียดในการกรอกใบสมัครประกอบด้วย
* รายละเอียดส่วนตัวของผู้สมัคร และคู่สมรส (ถ้ามี) รวมทั้งที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และ อีเมล์ที่ติดต่อได้
* ในกรณีที่เคยสมัครขอใบรับรอง ATAS มาแล้วต้องกรอกรายเอียดการขอครั้งล่าสุดเพิ่มเติม
* ประวัติการศึกษารวมทั้งงานเขียนที่ได้รับการตีพิมพ์
* ประวัติการทำงาน ตำแหน่ง ลักษณะงาน ระยะเวลาที่ทำ
* หลักสูตรที่สมัครเรียน รายชื่อวิชา ระยะเวลาเรียน หรือหัวข้อวิจัยและสรุปย่อเนื้อหา รหัสJACS
* รายละเอียดผู้รับรองความประพฤติ ที่ไม่ใช่บุคคลในครอบครัวหรือเพื่อน และควรรู้จักกันมาอย่างน้อย 3 ปี
* ผู้สนับสนุนทางการเงิน
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.fco.gov.uk/atas
รายละเอียดเกี่ยวกับวีซ่านักเรียน
การยื่นคำร้องขอวีซ่าประเภท นักเรียนทั่วไป (General Student Visa) หรือ ประเภทเด็ก นักเรียนเทียร์ 4 (Child Student Visa Under Tier 4) นั้น นักเรียนจะต้องทำการนัดหมาย เวลายื่นเอกสารและกรอกข้อมูลแบบฟอร์มขอวีซ่าก่อนโดยระบบออนไลน์ (Online) และ จะต้องใช้เอกสารดังนี้
* หนังสือเดินทางหรือเอกสารการเดินทางที่ใช้งานในปัจจุบัน
* หนังสือตอบรับจากสถาบันการศึกษาที่ออกให้เพื่อการขอวีซ่า
* หลักฐานการเงิน
* หลักฐานคุณวุฒิการศึกษา
* หลักฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ในกรณีที่นักเรียนไปศึกษาในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน และไม่ประสงค์ที่จะทำงาน ระหว่างที่พักอยู่ในสหราชอาณาจักร หรือไม่ประสงค์จะขอต่ออายุวีซ่าระหว่างการ พำนัก ในสหราชอาณาจักร นักเรียนสามารถขอวีซ่าประเภท นักเรียน- ท่องเที่ยว (StudentVisitor Visa) ได้ รวมถึงนักเรียนที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ในวันนัดยื่นเอกสาร จะต้องผ่าน การบันทึกข้อมูลทางชีวภาพด้วย โดยการพิมพ์ลายนิ้วมือและเพื่อถ่ายรูปประกอบ คำร้องขอวีซ่า สำนักตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร (UK Border Agency UKBA) จะปฏิเสธวีซ่าแก่ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าหรือไม่อนุญาตได้เดินทางเข้าสหราชอาณา จักรเป็นเวลา 10 ปี หากพบว่าผู้ยื่นคำร้องได้ ยื่นเอกสารเท็จ ให้การเท็จ หรือปกปิด ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคำร้องขอวีซ่า
การยื่นแบบคำร้องวีซ่าอังกฤษในประเทศไทย
นักเรียนสามารถยื่นคำร้องได้ที่ ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศอังกฤษ ดำเนินงานโดย บริษัท วีเอฟเอส (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับเลือกจากหน่วยงาน UK Border Agency และสถานฑูตอังกฤษประจำประเทศไทย อย่างเป็นทางการให้เป็นตัวแทนในการรับใบคำร้องและส่งคืนหนังสือเดินทางพร้อมเอกสาร โดยศูยน์ฯ จะรับผิดชอบดำเนินการดังนี้
* ให้ข้อมูลเรื่องการขอวีซ่า
* รับคำร้องขอวีซ่าทุกประเภท
* เก็บค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า
* จัดส่งแบบคำร้อง และคืนหนังสือเดินทางให้แก่ผู้ขอวีซ่า
* ดำเนินการนัดหมายเวลาและวันเพื่อการเข้าสัมภาษณ์ในกรณีที่สถานฑูตเรียกขอ
เจ้าหน้าที่ของศูนย์รับคำร้องฯ ไม่มีส่วน หรือมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการออกวีซ่า ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าฯ ไม่สามารถแนะนำวิธีการกรอกใบคำร้อง หรือแนะนำประเภทของวีซ่าที่ต้องการยื่นขอได้ และจะไม่ให้คำปรึกษาใดๆที่เกี่ยวกับกฎการเข้าเมืองใดๆ ผู้ตัดสินว่าจะออกวีซ่าให้ท่านหรือไม่ ได้แก่ เจ้าหน้าที่แผนกวีซ่า UK Border Agency ในสถานฑูตอังกฤษ เท่านั้น
ท่านสามารถยื่นแบบคำร้องได้ที่ไหน
ท่านสามารถยื่นแบบคำร้องวีซ่าได้ที่ บริษัท วีเอฟเอส (ประเทศไทย) จำกัด ตามที่อยู่ดังนี้
ศูนย์รับแบบคำร้องวีซ่าอังกฤษ ชั้น 2 อาคารรีเจ้นท์เฮ้าส์ 183 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 (เดินจากสถานีรถไฟฟ้า BTS ราชดำริประมาณ 5 นาที)
เวลารับใบคำร้อง จันทร์ - ศุกร์ 08.30 น. - 15.00 น. เวลารับคืนหนังสือเดินทาง จันทร์ - ศุกร์ 15.00 น. - 16.30 น.
โทรศัพท์: 02 800 8050 โทรสาร: 02 254 9579 Email: info@ukvac-th.com Website: www.vfs-uk-th.com/thai/index.aspx
ขั้นตอนการดำเนินการเพื่อยื่นขอวีซ่า
1. เมื่อสถาบันที่นักเรียน นักศึกษาตอบกลับ จะมีเอกสารที่สถาบันออกให้ เพื่อใช้ในการขอวีซ่านักเรียน (visa letter)นักเรียนต้องทำการกรอกวีซ่าออนไลน์ ที่ www.visa4uk.fco.gov.uk/ApplyNow.aspx พิมพ์เอกสารและลงนามให้เรียบร้อย
2. นักเรียนทำการนัดหมายวัน เวลาเพื่อยื่นเอกสาร ต้องทำโดยออนไลน์เท่า นั้น ที่ http://vfs-uk-th.com/Appointment/AppScheduling/AppWelcomethai.aspxและพิมพ์เอกสารยืนยันการนัดหมาย และแนบกับเอกสารการยื่นขอวีซ่าด้วย
3. นักเรียนต้องกรอกแบบฟอร์ม Appendix 8 หรือ 9 เรื่องหลักฐานทางการเงิน แบบฟอร์มดาว์นโหลดจาก www.ukvisas.gov.uk/en/howtoapply/vafs
ยื่นเอกสารตามวันที่นัดหมาย และจะต้องไปถึงศูนย์รับคำร้องฯ ก่อนเวลานัด ประมาณ 15 นาที ในกรณีที่วันยื่นเอกสารไม่ตรงกับความต้องการของนักเรียน นักเรียนสามารถนำเอกสารไปยื่นด้วยตัวเองได้ ตามวันและเวลาทำการของศูนย์รับคำร้องฯ ซึ่งนักเรียนจะต้องรอคิวนานในกรณีที่ไม่สามารถกรอกออนไลน์ได้ ศูนย์รับคำร้องฯ สามารถดำเนินการให้ได้ โดยคิดค่าบริการ 300 บาท
ขั้นตอนการพิจารณา
* พนักงานที่ศูนย์ฯ ซึ่งได้รับการฝึกอบรมแล้ว จะเป็นผู้รับแบบคำร้องขอวีซ่า และจะทำการอธิบายเกี่ยวกับกฎระเบียบการขอวีซ่า พร้อมทั้งให้คำแนะนำเมื่อมีความจำเป็น แบบคำร้องขอวีซ่าทุกราย จะถูกส่งต่อไปยังสถานทูตอังกฤษในกรุงเทพฯ เพื่อพิจารณา
* แบบคำร้องวีซ่าส่วนใหญ่ จะได้รับการอนุมัติ จากนั้นหนังสือเดินทางของผู้ยื่นวีซ่าที่ได้รับการลงตราวีซ่าที่เหมาะสมแล้ว จะถูกส่งคืนกลับไปยังที่ศูนย์ฯ หรือส่งไปยังบ้านหรือสำนักงานของผู้ขอวีซ่าโดยบริษัทรับส่งเอกสาร
* หากแผนกวีซ่าฯ ต้องการให้ผู้ยื่นแบบคำร้องวีซ่าเข้าสัมภาษณ์เพิ่มเติม ศูนย์จะเป็นผู้จัดวันและเวลานัดสัมภาษณ์ โดยที่ผู้ขอวีซ่าสามารถเลือกวันและเวลาที่จะเข้ามาสัมภาษณ์ได้ แต่ต้องขึ้นอยู่กับว่าวันและเวลาที่ต้องการ ยังว่างอยู่หรือไม่
ก่อนการยื่นคำร้อง ขอให้แน่ใจว่า
* ท่านได้ตอบคำถามอย่างชัดเจนแล้วทุกข้อ
* ลงลายมือชื่อและวันที่ตามกำหนด
* เอกสารที่ยื่นประกอบเป็นเอกสารต้นฉบับ หรือ สำเนาที่ได้รับการรับรอง
* ยื่นเรื่องในเวลาที่เหมาะสม โดยทั่วไปไม่ควรเกิน 3 เดือนก่อนที่ท่านจะเดินทาง
* ขณะยื่นคำร้อง ผู้สมัครต้องพำนักอยู่ในประเทศไทย
การติดตามผล
ผู้สมัครสามารถตรวจสอบผลการพิจารณาคำร้องได้ที่ www.vfs-uk-th.com/thai/tracks.aspx
ระยะเวลาที่ใช้ในกระบวนการพิจารณา
หากไม่มีการสัมภาษณ์ ท่านจะได้รับหนังสือเดินทางคืนผ่านศูนย์ฯ หรือบริษัทรับ ส่งเอกสารภายในเวลา 3 - 15 วันทำการในกรณีที่จะต้องสัมภาษณ์เพิ่มเติมศูนย์รับคำร้องจะพยายามนัดให้ในวันทำการถัดไป แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในช่วงที่มีคำขอจำนวนมาก
ค่าธรรมเนียมและวิธีการรับชำระ
ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่านักเรียนและผู้ติดตาม เท่ากับ GBP 255 หรือ GBP 76 สำหรับหลักสูตรระยะสั้น ไม่เกิน 6 เดือน ( ณ กรกฎาคม 2011) โดยรวมค่าบริการของศูนย์แล้ว แต่เนื่องจากมีการปรับอัตราแลกเปลี่ยนตลอด เวลา จึงควรตรวจสอบค่าธรรมเนียมล่าสุดก่อนซื้อแคชเชียร์เช็ค ที่ www.vfs-uk-th.com/thai/visafees.aspx โดยชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าเป็นตั๋วแลกเงิน หรือ แคชเชียร์เช็ค เป็นราคาเงินไทยสั่งจ่าย “สถานทูตอังกฤษประจำประเทศไทย” หรือ “British Embassy,Bangkok” ซื้อได้จาก
* ธนาคารในเขตกรุงเทพฯ
* 25 สาขา ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จะได้รับสิทธิ์ยกเว้นค่าธรรมเนียมแคชเชียร์เช็ค ตรวจสอบสาขาจาก www.vfs-uk-th.com/thai/Surcharge.aspx
* ตั๋วแลกเงินจาก ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ที่อยู่นอกเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และนอกเหนือจาก 25 สาขาของธนาคารกรุงศรีอยุธยา
* ตั๋วแลกเงินจาก ธนาคารสาขาต่างจังหวัดในประเทศไทย นอกเขตพื้นที่กรุงเทพฯ
หมายเหตุ :
* เพื่อความสะดวกและความถูกต้องของอัตราแลกเปลี่ยนล่าสุด สามารถซื้อแคชเชียร์เช็คที่ธนาคารสาขาที่อยู่ในตึกเดียวกันกับศูนย์รับคำร้องฯ ไม่สามารถซื้อแคชเชียร์เช็คที่ศูนย์รับคำร้องฯ ได้
* อาจมีค่าใข้จ่ายเพิ่มเติม ในกรณีต้องการใช้บริการส่งคืนทางไปรษณีย์
* ผู้ติดตามต้องชำระค่าธรรมเนียมการยื่นคำร้องเช่นเดียวกับผู้สมัครหลัก ไม่ว่าจะมีชื่อแยกหรือรวมอยู่ในหนังสือเดินทางของผู้สมัครหลักหรือไม่
* ในกรณีที่คำร้องถูกปฏิเสธ จะไม่มีการคืนค่าธรรมเนียมให้ นอกจากผู้สมัครจะไม่ยื่นในสมัครหรือไม่แสกนลายนิ้วมือ
เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นแบบคำร้องขอวีซ่านักเรียน
1. หนังสือเดินทาง: พร้อมสำเนา ซึ่งเหลืออายุใช้งานได้เกิน 6 เดือน และหนังสือเดินทางเล่มเก่าทุกเล่มที่มี
2. แบบฟอร์มขอวีซ่า : ที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งนักเรียนจะต้องทำการกรอกคำขอออนไลน์เท่านั้น ที่ http://www.visa4uk.fco.gov.uk/ApplyNow.aspx และพิมพ์ออกมา ลงลายมือชื่อด้วยตนเอง
3.ใบนัดยื่นวีซ่า ภายใต้ระบบใหม่สำหรับขอวีซ่านักเรียน สามารถนัดวันและเวลายื่นเอกสารออนไลน์ได้ ที่ http://vfs-uk-th.com/Appointment/AppScheduling/AppWelcome.aspx เพื่อลดเวลาการรอคิวของผู้ยื่นขอ แต่ในกรณีที่ไม่ได้นัดหมายก่อน จะต้องนำเอกสารไปเข้าคิวในวันที่ไปยื่นเอกสาร ซึ่งอาจต้องรอคิวนาน
4. แบบฟอร์ม Appendix 8 ( General Student ) หรือ Appendix 9 ( Child Student ) เกี่ยวกับหลักฐานด้านการเงิน กรอกข้อมูลให้ตรงกับเอกสารธนาคารที่มี และใน Part 7 ของแบบฟอร์ม จะต้องใส่คะแนน ถ้าเอกสารครบถ้วน ตรงตามข้อกำหนด ให้กรอก 30 และ 10 คะแนนสำหรับแต่ละเงื่อนไข แบบฟอร์มดาว์นโหลดจาก www.ukvisas.gov.uk/en/howtoapply/vafs
5. รูปถ่าย หน้าตรง จำนวน 1 รูป สีหรือขาวดำ พื้นหลังควรเป็นสีขาว ภาพต้องมีความชัดเจน ใช้กระดาษเพื่อการถ่ายภาพเท่านั้น ภาพมีขนาด 35 x 45 มิลลิเมตร (กว้าง x ยาว ประมาณ 2 นิ้ว) และต้องเป็นหน้าเต็ม ไม่สวมแว่นหรือหมวก หรือใส่สิ่งปกคลุมศรีษะ (ยกเว้นตามเงื่อนไขแต่ละศาสนา)
6. หลักฐานส่วนบุคคล สำเนาบัตรประชาชน/บัตรประจำตัวข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ทะเบียนสมรส/ใบหย่า ทะเบียนบ้าน ทั้งของผูยื่นและผู้ปกครอง หรือผู้สนับสนุนทางการเงิน
7. หลักฐานทางการศึกษา เอกสารแสดงผลการเรียนทั้งหมด เช่น ประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร ใบแสดงผลการเรียน ( Transcript ) ใบรับรองการสำเร็จการศึกษา รวมถึงหลักฐานที่เคยเรียนเพิ่มเติม หรือ เอกสารแสดงการเข้าอบรมขณะที่กำลังศึกษา หรือหลังจบการศึกษาแล้ว เอกสารทั้งหมดควรเป็นภาษาอังกฤษ ใช้ตัวจริงและสำเนา
8. เอกสารเพื่อใช้ขอวีซ่า (VISA LETTER) ซึ่งออกให้โดยสถาบันที่นักเรียนยื่นสมัคร
9. เอกสารที่เราใช้ยื่นสมัครเรียนทั้งหมด และหนังสือตอบรับจากสถาบันที่ต้องการไปศึกษา รวมทั้งหลักฐานการชำระค่ามัดจำหรือค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะมีข้อมูลของนักเรียนและสถาบัน รวมถึง ชื่อหลักสูตร ค่าเล่าเรียน ระยะเวลาของหลักสูตรทั้งหมด จำนวนชั่วโมงเรียนต่อสัปดาห์ วุฒิการศึกษาที่จะได้รับเมื่อสำเร็จการศึกษา ใบเสร็จค่าเทอมที่จ่ายมัดจำไปแล้ว ใบเสร็จค่าที่พักที่ได้จ่ายมัดจำไปแล้ว ใช้ตัวจริงและสำเนา
10. ผลภาษาอังกฤษ ตัวจริงและสำเนา
11. หลักฐานการทำงาน (ถ้ามี) ตัวจริงและสำเนา
12. หลักฐานทางการเงิน ได้แก่ หนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร ต้องระบุยอดเงินในบัญชี ไม่ใช่แค่จำนวนกี่หลัก ควรเทียบออกมาเป็นเงินปอนด์ และยอดเงินต้องครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมด สถานทูตไม่รับ โฉนด หุ้น กองทุน พันธบัตรรัฐบาล สลากออมสิน ซึ่งควรยื่นเป็นบัญชีออมทรัพย์ และต้องเป็นชื่อของนักเรียน/นักศึกษาเอง(หรือชื่อร่วม ถ้าพ่อแม่หรือญาติหรืออื่นๆ เป็นผู้สนับสนุนทางการเงิน ต้องยื่นเอกสารส่วนตัวของทุกคน พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หลักฐานการทำงาน หรือหนังสือจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วน ทะเบียนพาณิชย์
13. หลักฐานที่พักอาศัยระหว่างศึกษา ระบุชื่อ/ที่อยู่ หรือสัญญาเช่า (ถ้ามี) : ในกรณีที่ญาติ เพื่อนหรือ ผู้อุปถัมภ์ เป็นผู้รับรองให้ที่พักในประเทศอังกฤษ ให้ยื่นเอกสารดังต่อไปนี้ ประกอบด้วย:
* หนังสือรับรองยืนยันจะให้ที่พักอาศัยอยู่ด้วยกัน
* สำเนาหนังสือเดินทางหน้าแรก และหน้าที่มีตราประทับทุกหน้าของผู้รับรอง
* หลักฐานการเงินของผู้รับรอง
* หลักฐานการเป็นเจ้าของที่พักอาศัยของผู้รับรอง หรือสัญญาเช่า
* หลักฐานการติดต่อระหว่างท่านกับผู้รับรอง เช่น จดหมาย ใบเสร็จค่าโทรศัพท์ รูปถ่าย ฯลฯ
14. เอกสารผลตรวจสุขภาพ จาก IOM (Health Certificate) ในกรณีที่ลงเรียนนานมากกว่า 6 เดือน ต้องทำการนัดหมายล่วงหน้าเพื่อยื่นเอกสารที่ โทรศัพท์ 0-2234-7950-5 โดยเตรียมหนังสือเดินทาง บัตรประชาชน พร้อมสำเนา 2 ชุด รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 รูป ค่าบริการ 2,600 บาทไปในวันยื่นเอกสารด้วย ที่อาคารเกษมกิจ ชั้น 8 (ลง BTS ศาลาแดง ทางออกที่ 3)
15. ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า : ซื้อแคชเชียร์เช็คจากธนาคาร สั่งจ่าย “British Embassy Bangkok” ไม่สามารถซื้อได้ที่ VFS ค่าธรรมเนียมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา กรุณาตรวจสอบที่ www.vfs-uk-th.com/thai/visafees.aspx
หมายเหตุ : เอกสารทุกฉบับที่ใช้ประกอบการขอวีซ่า กรุณาถ่ายสำเนาอย่างละ 1 ชุด สถานทูตจะคืนตัวจริงให้ นักเรียนควรตรวจสอบด้วยว่าคืนครบหรือไม่ โดยเฉพาะเอกสารที่มีตัวจริง 1 ชุดเท่านั้น เช่น ผลภาษาอังกฤษ
ยื่นเอกสารขอวีซ่าด้วยตนเอง พร้อมสแกนลายนิ้วมือและถ่ายรูปดิจิตอล ได้ที่ ศูนย์รับแบบคำร้องวีซ่าอังกฤษ ชั้น 2 อาคารรีเจ้นท์เฮ้าส์ (ติดกับ AUA) ถนนราชดำริ โทรศัพท์ 0-2800-8050 หรือ www.vfs-uk-th.com เปิดทำการจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่ 08.30 – 15.00 น. และรับคืนหนังสือเดินทางได้เวลา 15.00-16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ

เอกสารที่ต้องใช้ในการตรวจ
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และสำเนา 2 ชุด
2. บัตรประจำตัวประชาชนหรือสูติบัตร (สำหรับเด็กอายุ 11-15 ปี) และสำเนา 2 ชุด
3. รูปถ่ายขนาดที่ใช้ทำหนังสือเดินทาง (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 2 ใบ
4. ใบรับรองการตั้งครรภ์หรือสมุดฝากครรภ์ สำหรับผู้ตั้งครรภ์
5. ค่าธรรมเนียม 2,600 บาทต่อท่าน (ชำระด้วยเงินสดเมื่อมาลงทะเบียน ก่อนรับการตรวจ)

ขั้นตอนการตรวจ
1. ลงทะเบียนที่ IOM เวลา 9.00-12.00 น. และ 13.00-15.00 น.
2. X-ray ทรวงอกที่โรงพยาบาลที่ได้รับการแต่งตั้งแห่งใดแห่งหนึ่ง
3. นำผลกลับมาออกใบรับรองที่สำนักงาน IOM
4. ถ้าลงทะเบียนและ X-ray ในช่วงเช้า สามารถออกใบรับรองได้ในวันเดียว (ในกรณีที่ผลการ X-rayไม่มีปัญหา)
5. ในกรณีที่ผล X-ray พบความผิดปกติ หรืออาการบ่งชี้อื่น ท่านจะต้องเข้ารับการตรวจเสมหะ ซึ่งอาจใช้เวลาอีก 3-4 วัน และในกรณีที่มีผลที่ผิดปกติใดๆ ท่านจะต้องเข้ารับการตรวจเพาะเชื้อเสมหะอีก ซึ่งอาจใช้เวลาอีก 8 สัปดาห์ หรือนานกว่า และท่านจะต้องมารับผลด้วยตัวเองที่ IOM

สถาบันการศึกษา
Anglo-Continental
Birkbeck, University of London
Brunel University
Bournemouth University
Coventry University
London Campus
City University London
University of Huddersfield
University of Essex
Kaplan International Colleges
the global education partners
University of Leicester
Kingston University
Malvernhouse London
Middlesex University London
Nottingham Trent University
The Oxford English Centre
University of Plymouth
Roehampton University
Royal Holloway, University of London
University of Southampton
University of Strathclyde in Glasgow
Study Group
Wimbledon School of English
University of Abertay Dundee
University of Bedfordshire
Birmingham City University
University of Central Lancashire
Coventry University
Holborn College
Loughborough University
Northumbria University
University of Wales,Newport

สถาบันที่เปิดสอน Foundation และ Pre-master

Bellerbys College
EF Education First
Glasgow International College
Hertfordshire International College of Business and Technology (HIBT)
INTO Newcastle University
INTO University of East Anglia
INTO University of Exeter
INTO Glasgow Caledonian University
INTO University of Manchester
Insearch Essex
International Study Center (Study Group)
Kaplan International College ,London (City University,University of Southampton)
Liverpool International College
London International College of Business and Technology (LIBT)
Nottingham Trent International College
Sheffield International College

สถาบันที่เปิดสอนภาษา

Bloomsbury International
EmbassyCES
Richard Language College