ระบบการศึกษา

ระบบการศึกษา ประเทศจีนแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่
1. การศึกษาขั้นพื้นฐาน:
หมายถึง การศึกษาในระดับประถมศึกษา (6 ปี) ระดับมัธยมต้นและมัธยมปลาย (6 ปี) ในการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจีนแบ่งออกเป็นมัธยม ปลายทั่วไป มัธยมปลายด้านวิชาชีพ และอาชีวศึกษา โดยการศึกษาระดับมัธยมปลายของจีนใช้เวลา 3 ปี และเป็นระดับการศึกษาที่ไม่บังคับ ดังนั้นนักเรียนจะต้องรับผิดชอบค่าเล่าเรียนเอง ทั้งนี้การเข้าเรียนในระดับมัธยมปลายในจีนจำเป็นต้องสอบเข้า โดยดูจากระดับ คะแนนที่สอบได้
2. การศึกษาด้านวิชาชีพ:
หมายถึง โรงเรียนด้านวิชาชีพ รวมถึงหลักสูตรอบรมวิชาชีพระยะสั้น ปัจจุบันสถานการณ์การเติบโตของการศึกษาด้านอาชีพมีการเปลี่ยนแปลงคือ การศึกษาด้าน เศรษฐกิจการคลัง พลศึกษา ศิลปกรรม มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ส่วนการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ มีแนวโน้มลดลง
3. การศึกษาระดับอุดมศึกษา:
หมายถึง การศึกษาระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท รวมถึงการศึกษาระดับปริญญาเอก ปัจจุบันมหาวิทยาลัยในจีนมีจำนวนประมาณ 3,000 แห่ง โดย 2 ใน 3 เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ
4. การศึกษาผู้ใหญ่:
การศึกษาประเภทต่างๆ ที่จัดขึ้นสำหรับผู้ใหญ่และผู้ไม่รู้หนังสือหรือ การศึกษาอื่นที่มีรูปแบบใกล้เคียงกัน และยังมีที่เปิดการศึกษาทางไปรษณีย์ และการศึกษาภาคค่ำ


ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณสำหรับ ค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายประจำวัน  ประมาณตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไปต่อปี แตกต่างกันบ้าง สำหรับหลักสูตรทั่วไปกับหลักสูตรที่ใช้อุปกรณ์การเรียนและ ทดลอง และที่ตั้งสถาบันนั้นๆ ด้วยว่าอยู่ในมณฑลอะไร เมืองใหญ่ หรือเมืองเล็ก โดยมีสถาบันการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไปที่รับนักศึกษาต่างชาติมากกว่า 465 แห่ง

ตารางค่าใช้จ่ายแต่ละหลักสูตรโหลดได้ที่นี


วีซ่านักเรียน

ปัจจุบัน การขอวีซ่าของประเทศจีน จะต้องดำเนินการยื่นใบคำร้องที่ศูนย์ให้บริการรับยื่นขอวีซ่าสาธารณรัฐประชาชนจีนเท่านั้น โดยจะมีค่าบริการยื่นเพิ่มเติม โดยที่ตั้งของศูนย์ คือ 1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 5 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม 10400 โทร 02 207 5999    Call Center 02 207 5888   

รายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องการขอวีซ่า   http://www.visaforchina.org/BKK_TH


เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นขอวีซ่า
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน นับจากวันที่เดินทาง และ ต้องมีหน้าว่างมากกว่า 2 หน้า
2. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 33 มม. x 48 มม. จำนวน 2 ใบ พื้นหลังสีขาว เสื้อสีเข้ม
3. ใบคำร้องในการขอวีซ่าที่กรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม http://www.visaforchina.org/BKK_TH/upload/Attach/mrbj/275102.pdf
4. หนังสือตอบรับจากสถาบันการศึกษาในประเทศจีน (Entrance Notice) และ Foreign Student Visa Application Form (JW201 หรือ JW202 ทั้งฉบับจริง และสำเนา 1 ชุด)
5. สำเนาใบตรวจร่างกาย พร้อมเอกสารตัวจริง ( เงื่อนไขแล้วแต่มหาวิทยาลัย )
6. ในกรณีที่นักเรียนหรือผู้ปกครองเปลี่ยนชื่อและนามสกุล ควรนำใบเปลี่ยนชื่อ/ นามสกุลไปแปลเป็นภาษาอังกฤษและประทับรับรองที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ พร้อมสำเนา 1 ชุด
7. ค่าธรรมเนียมขอวีซ่า (อาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาสอบถามที่สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย)
- 4 วันทำการ 1,000 บาท
- 2-3 วันทำการ 1,800 บาท
- 1 วันทำการ 2,200 บาท
- ค่าบริการของศูนย์ยื่นวีซ่าจีน ชำระเพิ่มเติมจากค่าวีซ่า   แบบทั่วไป 500 บาท    แบบด่วน 750 บาท และ ด่วนพิเศษ 950 บาท

เอกสารการสมัครเรียนต่อประเทศจีน

1. ผลการเรียนมัธยมปลาย (ฉบับภาษาอังกฤษ) ที่มีตราประทับจากโรงเรียน
2. ประกาศนียบัตร จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย ออกโดยกระทรวงศึกษาธิการ   หรือ ใบรับรองจากโรงเรียน
3. Recommendation Letter จากอาจารย์ 1-2 ฉบับ (ตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย)
4. ผลภาษาอังกฤษ IELTS (ถ้ามี)
5. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 33 มม. x 48 มม. จำนวน 3 ใบ พื้นหลังสีขาว เสื้อสีเข้ม
6. สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง (Passport)
7. แบบฟอร์มใบสมัครของมหาวิทยาลัยที่นักเรียนต้องการศึกษาต่อ กรอกข้อมูลครบ ติดรูปถ่ายและเซ็นชื่อตาม Passport (ดาวน์โหลดใบสมัครมหาวิทยาลัย) <<
8. ค่าธรรมเนียมสมัคร 5,000 บาท(ต่อมหาวิทยาลัย- Non Refundable)

ขั้นตอนการสมัคร

1. เตรียมเอกสารให้ครบ ตาม หัวข้อเอกสารการสมัครเรียนต่อประเทศจีน
2. กรอกใบสมัครของมหาวิทยาลัยที่ต้องการสมัคร (ดาวน์โหลดใบสมัครมหาวิทยาลัย) << ติดรูปและเซ็นชื่อตาม passport
3. สแกนเอกสารทั้งหมดส่งอีเมล์ ที่ sirilak@prointered.com   หรือ   chorphaka@prointered.com
4. ชำระเงินค่าสมัคร 5,000 บาท 
5. เมื่อส่งใบสมัครแล้ว การพิจารณาตอบรับจะขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยเท่านั้น ถ้าตอบรับมหาวิทยาลัยจะส่ง Letter of Acceptance เป็นการยืนยันตอบรับเข้าเรียน  น้องๆ ชำระค่าเล่าเรียนบางส่วนหรือทั้งหมด (แล้วแต่มหาวิทยาลัย) และชำระค่าดำเนินการประสานงาน ขั้นตอนนี้จะถือว่าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยนั้นแล้วค่ะ
6. เมื่อทางมหาวิทยาลัยได้รับเอกสารยืนยันการชำระค่าเล่าเรียนแล้ว จะดำเนินการออกเอกสาร JW 202 จากกระทรวงศึกษาธิการของจีนเพื่อใช้ในการขอวีซ่านักเรียน (X Visa)
7. ระหว่างรอ JW 202 น้องๆ สามารถเข้ารับการตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลทั่วไป  โดยสามารถขอรับแบบฟอร์มตรวจร่างกายได้ที่Pro InterEd  ข้อระวังคือ ผลการตรวจต้องเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด โดยชื่อและนามสกุลต้องตรงกับ Passport  และวันเดือนปี ถ้าไม่สามารถพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษได้ ให้ใส่เดือนเป็นตัวเลข และใช้ ค.ศ.
8. สำหรับน้องที่สมัครหลักสูตรแพทยศาสตร์ต้องไปยื่นขึ้นทะเบียนกับแพทยสภาก่อนเดินทางไปเรียน เอกสารในการยื่นขึ้นทะเบียนกับแพทยสภา
9. เมื่อได้รับเอกสาร JW 202 แล้วทาง Pro InterEd จะรวบรวมเอกสารเพื่อยื่นขอวีซ่านักเรียน(X Visa)ให้
10. เมื่อขอวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ก่อนเดินทางจะมีการปฐมนิเทศก่อนการเดินทาง เพื่อรับทราบข้อมูลต่างๆในการเดินทาง และทำการจองตั๋วเครื่องบินและเตรียมตัวเดินทาง
 
*** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ ส่งเอกสารการสมัคร ที่
           พี่เอ      โทร 094 496 9159       Line id : sirilak9977      e-mail : sirilak@prointered.com   
และ     พี่อ้อม  โทร  086 330 4063       Line id : prointered       e-maill : chorphaka@prointered.com

 

เอกสารในการขึ้นทะเบียนกับแพทยสภา (สำหรับคณะแพทยศาสตร์)

1. แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนกับแพทยสภา http://www.tmc.or.th/download/document_26-02-57.pdf
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนาหลักฐานว่าสำเร็จการศึกษาก่อนสมัครเข้าเรียนแพทย์(Transcript ที่มี GPA)
4. หลักฐานการตอบรับเข้าศึกษาจากสถาบันการแพทย์ (กรณีที่สถาบันได้รับการรับรองจากแพทยสภาแล้ว)
5. ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการขึ้นทะเบียนเพื่อรับรองหลักสูตร 10,100 บาท

สถาบันการศึกษา

Beijing Foreign Study University
China Medical University
Dalian Medical University
Donghua University
Fujian Medical University
Hebei Medical University
Huazhong University of Science and Technology
Nankai University
Qingdao University
South China University of Technology(SCUT)
Shandong University
Shanghai University of Traditional Chinese Medicine(Shanghai TCM)
Southeast University
Sun Yat Sen University
Tianjin University of Traditional Chinese Medicine
Tongji University
Zhejiang University

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
พี่เอ      Tel : 094 496 9159          line :  sirilak9977
พี่อ้อม   Tel : 086 330 4063          line :  prointered
wechat : prointered  
Facebook: prointeredclub